SCHORSING VAN DE KONINKLIJKE BESLUITEN? LATEN WE DE STRIJD VOORTZETTEN.

DE MACHT IS AAN HET INBINDEN!

Nogmaals loont mobilisatie.

De door de werknemers getoonde krachtsverhoudingen hebben de regering ertoe gedwongen een stap terug te zetten. De afgelopen weken zijn in heel België de demonstraties van de gezondheidswerkers tegen het overheidsbeleid, waaruit woede en ongenoegen sprak, alleen maar toegenomen in aantal en intensiteit.

De gebeurtenis die de Staat er zeker heeft toe doen besluiten om een stap terug te zetten, was de klap die de Eerste Minister kreeg tijdens haar bezoek aan de CHU St-Pieters in Brussel.

De « haag van oneer » door het gezondheidspersoneel van het Sint-Pietersziekenhuis was waarschijnlijk het mooiste toonbeeld van de afwijzing van het beleid van de regering door de sector. Dit werd door de regering ongetwijfeld aangevoeld als een vernedering. Deze actie heeft gestoken waar het pijn doet: de legitimiteit van de regering om ons te leiden.

– “Ik hoop dat er een dialoog plaatsvindt, maar dat het een echte dialoog wordt » Wilmès (RTBF, 19 mei 2020).

Vandaag probeert een afgewezen mevrouw Wilmès, met de rug tegen de muur, enige kalmte en legitimiteit voor zichzelf en haar partij te herwinnen door voor te stellen om een dialoog te voeren en zo het overleg met de vakbonden te reactiveren.

Deze « uitgestrekte hand » naar de dialoog is in feite een politieke strategie om de publieke opinie opnieuw voor zich te winnen en sociale vrede te bereiken. De woede neemt overal toe: in het onderwijs, het openbaar vervoer, de cultuur, in de horecasector, …

Vandaag de dag, en vanwege de gebeurtenissen, is de gezondheidssector de meest bedreigende sector. Daarom is het in de ogen van de overheid een prioriteit om de actoren in de gezondheidssector een minimum aan aandacht te schenken om elke sociale beweging te vermijden.

Door deze strategie boet de regering aan eer in. Inderdaad, ze moet haar trots inslikken om « terug te krabbelen ». Deze strategie zal lonen voor de staat als zij de steun van de gezondheidssector wint door aan te bieden om te onderhandelen en om twee koninklijke besluiten in te trekken, die niet alleen beledigend zijn gezien de inspanningen die de afgelopen weken spontaan zijn geleverd, maar ook volstrekt nutteloos.

De strategie van de sociale dialoog gaat hand in hand met de strategie van de loze aankondigingen. Zonder enige garantie op succes probeert de regering de mensen te sussen door te verklaren dat zij een dialoog wil voeren en stelt zij de vakbonden een tijdsschema voor de onderhandelingen voor.

In deze onderhandelingskalender is een reeks ontwerpdiscussies opgenomen over toekomstige bijkomende aanwervingen,  hogere lonen en verbeterde arbeidsomstandigheden. Wij juichen het ontwerp toe en hopen van harte dat deze onderhandelingen tot concrete resultaten zullen leiden.

– « Er was een probleem met de timing », Georges-Louis Bouchez (Bel RTL, 20 mei 2020)

Toch blijven we op onze hoede. Zoals Georges-Louis Bouchez, voorzitter van de MR, op Bel RTL heeft gezegd, is de logica van de regering niet veranderd. Als we hem horen, was het gewoon een « probleem van timing ». De kans is dan ook klein dat de overheid van de ene op de andere dag besluit om massaal te herinvesteren in een sector die zij al lange tijd probeert te privatiseren. De bedoeling van de regering is dus niet om zichzelf in twijfel te trekken, maar om de sector te sussen.

De vermarkting van de gezondheidszorg staat nog altijd stevig op de agenda, en daarmee ook de druk vanuit het management, het winstbejag, de precaire contracten en het ondemocratisch beheer van zorginstellingen.

-“Ik ben ervan overtuigd dat hiervoor een herwaardering nodig is” Wilmès over de verpleegkundigen (LN24, 19 mei 2020)

Een andere strategie die we vrezen is die van de verdeling. Door voordelen te geven aan sommige beroepen en de problemen van andere te negeren. Slechte arbeidsomstandigheden in de gezondheidssector zijn van invloed op alle beroepen. Ze zijn met elkaar verbonden. Zoals de KCE-studie* aantoont, wordt de toch al zware werklast van het personeel in de gezondheidszorg verhoogd door het onvoldoende aantal logistieke, administratieve en catering- en huishoudmedewerkers in de zorginstellingen. Om aan de werklast tegemoet te komen, zal het aantal personeelsleden in alle beroepen van de gezondheidsinstelling dus moeten worden verhoogd.

Onze sociale omstandigheden zijn met elkaar verbonden en daarom leidt La Santé en Lutte een interprofessionele strijd.

Tot slot, als er sprake is van herfinanciering van de sector, willen we niet dat dit ten koste gaat van andere onderdelen van de sociale zekerheid of de openbare diensten.

Als conclusie, laten we ons niet misleiden door deze stap terug, die meer symbolisch dan concreet is en niet op korte termijn aan onze verwachtingen op het terrein zal voldoen. Het is zeker een eerste overwinning, maar we hebben nog een lange weg te gaan om een massale herfinanciering van de sector te verkrijgen!

We hebben gezien dat, buiten de dialogen om, het de druk van de basis is die de regering doet terugkrabbelen. We zijn er dan ook van overtuigd dat we, als we moeten onderhandelen, ook een sterke en effectieve mobilisatie moeten opbouwen om de staat te dwingen aanzienlijke verbeteringen voor de sector door te voeren.

Mobilisatie is het ultieme wapen om overwinningen te boeken! Grotere verworvenheden liggen binnen ons bereik! We roepen daarom alle collega’s in de sector op om de acties voort te zetten en gebruik te maken van de stakingsaanzeggingen om de machtsbalans te handhaven. Anders is het onwaarschijnlijk dat de onderhandelingen tot echte vooruitgang zullen leiden.

We roepen nu al op voor een actie op 14 juni om 14 uur. Houd jullie klaar. En blijf de La santé en lutte-pagina in het oog houden.

We willen u ook graag herinneren aan de Grande Manifestation de la Santé-Grote Betoging voor Gezondheid! bij de heropstart.

Suspension des arrêtés royaux ? Le pouvoir recule ! Continuons la lutte.

Encore une fois, la mobilisation paye.

Le rapport de force établit par les travailleur·euse·s a permis de faire reculer le gouvernement. En effet, ces dernières semaines, partout en Belgique, les manifestations de colère et de désaccord du personnel de la santé envers les politiques du gouvernement ne font que se multiplier.

L’événement qui a certainement décidé l’Etat à faire marche arrière est la claque donnée à la Première Ministre lors de sa visite au CHU St Pierre à Bruxelles.

La haie de déshonneur réalisée par le personnel de la santé de l’hôpital St Pierre fut probablement la plus belle démonstration du désaveu du secteur envers les politiques menées par le gouvernement. Très immanquablement ressenti comme une humiliation par le pouvoir, cette action est venue frapper là où ça fait mal: la légitimité du gouvernement à nous diriger.

Cette haie de déshonneur a su symboliser l’état d’esprit de l’ensemble d’un secteur.

Les centrales syndicales ne s’y sont pas trompées et ont posé, dans la foulée, chacune à leur tour, des préavis d’action et de grève. C’est ce qu’il fallait faire, transformer l’essai et concrétiser le rapport de force.

– « Je souhaite qu’un dialogue s’installe mais que ce soit un vrai dialogue » Wilmès (RTBF, 19 mai 2020)

Aujourd’hui, mise au pied du mur, désavouée, Madame Wilmès tente de récupérer de la contenance et de la légitimité, pour elle et son parti, en proposant de dialoguer et, ainsi, réactiver la concertation syndicale.

Cette «main tendue» vers le dialogue est en réalité une stratégie politique pour regagner l’opinion publique et obtenir la paix sociale. Partout la colère monte : dans les secteurs de l’éducation, des transports en commun, de la culture, dans celui de l’ Horéca, … 

Aujourd’hui, et en raison des événements, le secteur le plus menaçant est le secteur de la santé. Il est donc prioritaire aux yeux du gouvernement de montrer aux acteurs de la santé un minimum de considération afin d’éviter tout mouvement social.

Cette stratégie du gouvernement lui coûte en honneur. En effet, il doit prendre sur sa fierté pour « reculer ». Plutôt payante pour l’Etat si cette stratégie permet de gagner l’adhésion du secteur de la santé en lui proposant de négocier et en abrogeant deux arrêtés royaux, qui , en plus d’être insultants au vu des efforts fournis spontanément ces dernières semaines, sont tout à fait inutiles.

La stratégie du dialogue social s’accompagne de celle des effets d’annonce. Sans aucune garantie d’aboutir, le gouvernement tente de calmer les esprits en déclarant vouloir dialoguer et propose aux organisations syndicales un calendrier de négociation.

Dans ce calendrier de négociation se trouve un ensemble de projets de discussions autour de futures augmentations d’effectifs, de salaires et d’amélioration des conditions de travail. Nous saluons le projet et espérons vivement que ces négociations aboutissent à du concret.

« Il y a eu un problème de timing », Georges-Louis Bouchez (Bel RTL, 20 mai 2020)

Néanmoins nous restons sur nos gardes. Comme le rappelait Georges-Louis Bouchez, président du MR, sur Bel RTL, la logique du gouvernement n’a pas changé. A l’entendre, il s’agissait juste d’un « problème de timing ». Il y a donc peu de chance que le gouvernement décide du jour au lendemain de réinvestir massivement dans un secteur qu’il cherche à privatiser depuis longtemps. La volonté du gouvernement n’est donc pas de se remettre en question mais d’apaiser le secteur.

La marchandisation des soins de santé est toujours bien au programme, et avec elle l’oppression managériale, les objectifs de rentabilité, les contrats précaires et la gestion anti-démocratique des institutions de soins.

– « Je suis convaincue que cela passera par une revalorisation salariale. » Wilmès à propos des infirmières (LN24, 19 mai 2020)

Une autre stratégie que nous craignons est celle de la division. En accordant des avantages sociaux à certains métiers et ignorant la problématique des autres. Les mauvaises conditions de travail dans le secteur de la santé touchent l’ensemble des métiers. Ils sont d’ailleurs interconnectés. Comme le démontre l’étude du KCE*, la charge de travail du personnel soignant, déjà importante, est augmentée par le nombre insuffisant de  personnel logistique, administratif et hôtelier des institutions de soins. Répondre à la charge de travail passera dès lors par une augmentation des effectifs de l’ensemble des métiers de l’institution Santé.

Nos conditions sociales sont liées, et c’est pour cette raison que La Santé en Lutte mène un combat interprofessionnel.

Enfin, si refinancement du secteur il y a, nous ne voudrions pas qu’il le soit aux dépens d’autres pans de la sécurité sociale ou du service public.

 En conclusion, ne soyons pas dupes de ce recul qui est plus symbolique que concret et ne répondra pas de sitôt à nos attentes sur le terrain. Certes, c’est une première victoire, mais il nous reste un long chemin à parcourir pour obtenir un refinancement massif du secteur!

Nous avons pu observer qu’au-delà des dialogues, c’est la pression du terrain qui fait reculer le gouvernement. Nous sommes donc persuadé·e·s que, s’il faut négocier, il faut également construire une mobilisation forte et effective pour contraindre l’Etat à concéder des avancées significatives pour le secteur.


La mobilisation est l’arme ultime pour obtenir des victoires! De plus grands acquis sont à notre portée! Nous appelons donc l’ensemble des collègues du secteur à continuer les actions et à se saisir des préavis de grève pour maintenir le rapport de force. Sans quoi, il est peu probable que des négociations aboutissent à de réelles avancées.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 14 juin à 14h pour une action. Tenez-vous prêt·e·s. Restez connecté·e·s à la page et au site de La santé en lutte.


Nous vous rappelons également la Grande manifestation de la Santé qui aura lieu à la rentrée !

Bravo ! Courage à toutes et tous !Pour rappel, nos revendications :

– Un refinancement des soins de santé avec une transparence sur l’utilisation du budget.
– Un arrêt de la dynamique de marchandisation des soins.
– Une amélioration de nos conditions de travail : sortir de la logique d’actes à la chaine et revenir à une prise en charge humaine des patient·e·s dans leur globalité.
– Une révision des normes d’encadrement.
– Une revalorisation salariale de tous les métiers de la santé.
– Une diminution de l’âge de la pension.
– Un arrêt de la précarité des emplois.
– L’engagement de plus de personnel pour assurer des soins de qualité à toutes et tous.
– Un accès à des soins de santé dignes et humains pour toutes et tous, indépendamment de nos origines sociales et/ou culturelles.
– Être associé, patient et personnel de la santé, à toutes les grandes décisions concernant le secteur.
– …

L’ensemble de nos revendications sont consultables sur https://lasanteenlutte.org/nos-revendications/

*KCE https://kce.fgov.be/fr/dotation-infirmi%C3%A8re-pour-des-soins-plus-s%C3%BBrs-dans-les-h%C3%B4pitaux-aigus

HAAR OUDE PROJECT: ONZE BEROEPEN VERNIETIGEN!

De aanvallen worden niet zwakker in tijden van crisis, integendeel! De regering gebruikt haar speciale bevoegdheden om ermee te dreigen ons onder dwang te doen werken, alsof we niet professioneel genoeg zijn om dit uit eigen vrije wil te doen, zoals we hebben gedaan sinds het begin van deze crisis. Dit is een nieuwe manier om te proberen ons het zwijgen op te leggen, om elke actie van collega’s in de sector te verbieden, om ons als pionnen te gebruiken volgens de onwrikbare wil van ons management en de staat. Het is onaanvaardbaar!

Deze aanval, die bovendien een belediging is, komt niet alleen. De regering probeert immers het gebrek aan menskracht in de gezondheidsinstellingen (een situatie die we al geruime tijd aan de kaak stellen!) te compenseren door het beroep van verpleegkundige uit te verkopen via haar koninklijk besluit, dat de uitoefening van de verpleging door niet-gekwalificeerde zorgverleners wil toelaten.

Samengevat bepaalt het Koninklijk Besluit dat elke zorgverlener verpleegkundige handelingen kan verrichten op het terrein, na een korte uitleg. Dit decreet bepaalt dat deze delegatie van handelingen alleen mag plaatsvinden in een context waarin het verplegend personeel door tijdsgebrek niet in staat is om deze zelf uit te voeren. In werkelijkheid is deze context van tijdsgebrek al jaren dagelijkse kost, omdat we niet voldoende personeel hebben.

Het oude project van Maggie De Block, de Tayloristische hervorming van de verpleegkunde steekt hier de neus aan het raam. Uitleg:

Deze visie op de verpleegkunde wordt de « technische », « industriële » of « Tayloriaanse » visie genoemd en is een visie die het beroep verdeelt in een reeks van verschillende handelingen die afzonderlijk worden beschouwd. Vanuit dit gezichtspunt zouden we geen beroep uitoefenen, of een professionele vaardigheid, maar zouden we werknemers zijn die mechanisch technische handelingen verrichten. Het is bovendien op deze manier dat de financiering van onze zorg via het Verpleegkundig Verslag (DI RHM; Verpleegkundig Dossier van het Minimale Geneeskundig Dossier) verloopt, een af te vinken set kruisjes, die de perfecte vertaling zou zijn van ons beroep en onze werklast, dat wil zeggen een set van alleenstaande en opeenvolgende handelingen, zoals bij een productielijn, zoals die door sommige mensen wordt gedroomd.

Deze visie houdt dus geen enkele rekening meer met wat er zich rond deze handelingen afspeelt: de klinische reflectie die met name verband houdt met de menselijke benadering, de professionaliteit van « Care », kortom met de mens die we verzorgen, die we begeleiden in zijn of haar lijden.

Deze « Care », of “zorg dragen voor” is eigenlijk essentieel voor het omgaan met patiënten. Het geeft een bijzondere, menselijke aandacht aan, die onverenigbaar is met een rationalisering van de zorg. Deze aandacht is het resultaat van gespecialiseerde activiteiten die gebaseerd zijn op vaardigheden die te vaak onzichtbaar of miskend zijn, zoals : inspelen op behoeften zonder dat er om gevraagd wordt; herkennen van gelaatstrekken; gedragsveranderingen; luisteren naar de persoonlijke beleving, het leed, de vragen en het lijden van patiënten; optreden als een schakel tussen professionals; verantwoordelijk zijn voor het coördineren van alle activiteiten rond patiënten, en dit doen volgens hun behoeften; om het onuitgesprokene, de stiltes, de woede en de agressie te begrijpen; om te zwijgen wanneer dat nodig is, om over iets anders te praten wanneer dat nodig is; om te reageren op kwetsbaarheid; om gevoelig te zijn voor de situatie; om te weten hoe je je eenvoudigweg met vriendelijkheid en professionaliteit, met vrijgevigheid en tact aan de ander kunt aanpassen.

Het zijn deze bekwaamheid, vaardigheid en deskundigheid, voor het grootste deel onzichtbaar, die een zorgkundige in staat stellen om een kamer binnen te lopen en de toestand van een patiënt of bewoner in een oogopslag te zien. Het wordt vaak verward met een « gevoel », maar het is vooral gebaseerd op vaardigheden, verworven tijdens de opleiding en vooral tijdens een loopbaan, die de link leggen tussen technische en menselijke kennis.

Voor een goed begrip, de zorg wordt ondermijnd door budgettaire beperkingen. Het doel van de rationalisering van de zorg is immers de hoeveelheid zorgruimte die als onrendabel wordt beschouwd, te verminderen door het tempo van de zorg te verhogen en het aantal personeelsleden te verminderen, ten gunste van financieel winstgevende procedures. Zo dwingen de bezuinigingen de hulpverleners, door gebrek aan tijd, in te boeten op het menselijke, ten gunste van het zakelijke.

Het is deze dynamiek die sommigen doet zeggen dat we niet langer in ziekenhuizen werken, maar in « ziektebedrijven ». Aan de lopende band, als zorgverlener, gereduceerd tot het uitvoeren van technische handelingen in plaats van te verzorgen.

De overheid beschouwt ons dus niet langer als professionelen, maar als “gespecialiseerde arbeiders” (GA), d.w.z. « arbeiders zonder beroepskwalificaties die een specifieke functie uitoefenen waarvoor slechts een zeer korte stageperiode nodig is ». Deze GA’s zijn naar believen inwisselbaar en hun vaardigheden zijn dat ook. Het doel is duidelijk: het beroep uithollen om de tekorten met goedkope arbeidskrachten op te vangen. De overheid ziet ons dus als vervangbare, onderling verwisselbare pionnen met corveedienst, zonder rekening te houden met ons beroep, of het nu gaat om verpleegkundigen, verplegers, technici, brancardiers of anderen. Toch hebben we een vak. Door onze opleiding en vooral door onze ervaring hebben we onze eigen kennis ontwikkeld die erkend moet worden en op zijn waarde moet worden geschat. Kortom, een essentiële waarde voor onze samenleving!

JOURNÉE INTERNATIONALE DES INFIRMIÈRES

Aujourd’hui est une journée particulière pour les soignant·e·s, c’est la date anniversaire de Florence Nightingale, pionnière des soins infirmier.

Ce jour devrait être une fête mais nous n’avons malheureusement pas grand chose pour nous réjouir. En effet, l’humeur est plutôt à la fatigue et la colère !

Les derniers mois ont été très éprouvant, nous avons du affronter une épidémie sans précédent dans notre carrière, avec peu de moyen humain et peu de matériel. Ces manques ont eu des répercussions lourdes: sélection des patient·e·s à mettre sous respirateur, propagation épidémique importante dans les maisons de repos, épuisement émotionnel et physique du personnel, etc. Certain·e·s de nos collègues sont décédé·e·s, beaucoup d’autres sont malades.

L’État, censé soutenir notre effort, nous aura laissé comme seul cadeau, pour cette journée spéciale, deux arrêtés royaux qui sonnent comme une insulte à notre métier, à nos métiers ! En effet, l’arrêté sur la réquisition du personnel soignant est non seulement autoritaire mais également une injure à notre engagement professionnel qui n’a, a aucun moment, faillit lors de cette pandémie. Le deuxième arrête, sur la délégation de l’exercice de l’art infirmier, est une franche attaque à nos qualifications.

Nous voyons que, malheureusement, rien ne change, même pas en temps de crise, et que nous devons redoubler de détermination pour défendre nos professions et un refinancement des la santé !

C’est dans ce contexte, qu’hier, des soignant·e·s ont voulu faire honneur à cette journée particulière en affichant nos slogans et nos revendications dans l’espace public.

Bonne journée internationale des infirmières à toutes et tous !

PS: hommage à tou·te·s nos collègues oublié·e·s qui n’ont pas de journée dédiée.

A propos de l’arrêté réquisition :
https://lasanteenlutte.org/face-a-la-deuxieme-vague-letat-veut-nous-requisitionner/

A propos de l’arrêté délégation de l’art infirmier :
https://lasanteenlutte.org/son-vieux-projet-detruire-nos-metiers/

SON VIEUX PROJET: DÉTRUIRE NOS MÉTIERS !

Les attaques ne faiblissent pas en temps de crise, au contraire ! Le gouvernement profite de ses pouvoirs spéciaux pour menacer de nous faire travailler sous la contrainte comme si nous n’étions pas assez professionnel·le·s pour le faire de notre plein gré, comme nous le faisons toutes et tous depuis le début de cette crise. C’est une nouvelle manière d’essayer de nous museler, d’interdire toute action des collègues du secteur, de nous utiliser comme des pions en fonction de la volonté unique de nos directions et de l’Etat. Inadmissible !

Cette attaque qui est, de plus, une insulte, ne vient pas seule. En effet, le gouvernement tente de pallier au manque de main d’œuvre dans les institutions de soins (situation que nous dénonçons depuis assez longtemps !) en bradant la profession infirmière via son arrêté royal qui vise à permettre l’exercice de l’art infirmier par des professionnels de soins de santé non qualifiés.

En résumé, l’arrêté royal prévoit que n’importe quel professionnel de la santé pourra accomplir des actes infirmiers au bout d’une explication brève, sur le terrain. Cet arrêté stipule que cette délégation d’acte doit se faire uniquement dans un contexte où le personnel infirmier est incapable, faute de temps, de le réaliser lui-même. En réalité, n’ayant pas les effectifs suffisants, ce contexte de manque de temps est notre quotidien depuis des années.

Vieux projet de Maggie de Block, la réforme tayloriste de l’art infirmier voit ici pointer le bout de son nez. Explication :

Appelée vision « techniciste », « industrielle » ou encore « taylorienne », cette considération de l’art infirmier est une vision qui divise le métier en un ensemble de différents actes considérés de manière séparée. De ce point de vue, nous ne serions pas détenteur d’un métier ou professionnel d’un art mais des travailleurs et des travailleuses opérant mécaniquement des actes techniques. C’est d’ailleurs de cette manière que les financements de nos soins sont opérés via le DI RHM, un ensemble de croix à cocher, qui serait la traduction parfaite de notre métier et de notre charge de travail, c’est à dire un ensemble d’actes sans rien autour, comme sur une chaine de production telle que rêvée par certains.

Cette vision ne prends donc absolument plus en compte ce qui peut se trouver autour des actes : la réflexion clinique liée notamment à l’approche humaine, la professionnalité du « Care », bref l’humain que l’on soigne, que l’on accompagne dans sa souffrance.

Ce « Care », ou « prendre soin », est en réalité essentiel à la prise en charge des patient·e·s. Il désigne une attention particulière, humaine, incompatible avec une rationalisation à l’acte des soins. Cette attention est le fruit d’activités spécialisées basées sur des compétences trop souvent invisibilisées ou dénigrées, tel que : le fait d’anticiper les besoins sans qu’il ait été́ nécessaire d’en faire la demande ; de reconnaître les faciès ; les changements de comportement ; d’être à l’écoute de la subjectivité, de la détresse, des interrogations, de la souffrance des patient·e·s ; de faire le lien entre les professionnel·le·s ; d’avoir la responsabilité de la coordination de l’ensemble des activités autour des patient·e·s, et de le faire en fonction des besoins de ceux/celles-ci ; de comprendre les non-dits, les silences, les colères et l’agressivité ; de se taire quand il le faut, de parler d’autre chose quand le besoin se fait sentir ; de répondre à la fragilité ; d’être sensible à la situation ; de savoir s’adapter à l’autre tout simplement avec bienveillance et professionnalisme, avec générosité et tact.

C’est cet art, ces compétences et cet expertise, invisible pour la plupart, qui permettent à un·e soignant·e de rentrer dans une chambre et de voir en une minute l’état de son patient ou de son résident. Souvent confondu avec un « feeling », il est principalement basé sur des compétences, acquises tout au long de la formation et surtout au long de la carrière, qui font le lien entre savoir technique et humain.

Essentielles à une bonne prise en charge, le Care est mis à mal par les restrictions budgétaires. En effet, la rationalisation des soins a pour objectif, via l’augmentation des cadences et la diminution des effectifs, de réduire l’espace du Care considéré comme non rentable au profit des actes rentables financièrement. Ainsi, l’austérité budgétaire force les soignant·e·s, par manque de temps, à supprimer l’humain au profit des actes.

C’est cette dynamique qui fait dire à certain que nous ne travaillons plus dans des hôpitaux mais dans des « entreprises de la maladie ». A la chaine, comme opérateur de soins, réduit à faire des techniques plutôt qu’à prendre soin.

Ainsi, le gouvernement ne nous considère plus comme des professionnel·le·s mais comme des ouvrièr·e·s spécialisé·e·s (des OS) c’est à dire des « ouvrier sans qualification professionnelle qui exécute un travail précis ne demandant qu’une très courte période d’apprentissage ». Ces OS sont interchangeables à merci et leurs compétences également. L’objectif est clair : déqualifier la profession afin de répondre aux pénuries grâce à une main d’œuvre bon marché.

L’Etat nous prend donc pour des pions remplaçables, interchangeables, corvéables, sans considération pour nos métiers, que ce soit celui d’infirmière, d’aide-soignante, de technicienne de surface, de brancardier ou autre. Pourtant, nous détenons des métiers. A travers nos formations et surtout notre expérience, nous avons développé des savoirs propres qui doivent être reconnus et considérés à leur juste valeur. C’est à dire une valeur essentielle à notre société !

MAISON DE REPOS: MAIN D’ŒUVRE GRATUITE POUR LES ACTIONNAIRES

Coronavirus : les maisons de repos privées peuvent temporairement faire appel à des volontaires (RTBF 03/05/20)
Selon la ministre Maggie De Block: « Dans certaines institutions, le faible taux de présence du personnel se fait fortement ressentir. Un coup de main de la part de volontaires est donc plus que bienvenu, y compris dans les maisons de repos privées « .

Le secteur publique peut déjà faire appel aux volontaires, mais la ministre souhaite étendre cela aux maisons de repos privées. Mais pourquoi des volontaires et non des travailleurs et travailleuses? La ministre préfère proposer une main d’œuvre gratuite à des maisons de repos à but lucratif que de pousser celles-ci à remplacer leurs travailleurs et travailleuses malades par des chercheurs et chercheuses d’emploi. Rappelons d’ailleurs que la crise sociale a augmenté le niveau de chômage et de personnes dans la précarité.

Pour remettre en contexte, l’exemple de Bruxelles est frappant. Actuellement, un tiers des maisons de repos bruxelloises sont entre les mains de seulement 3 multinationales: Orpea, Armonea et Senior Living Group (Korian). Leurs maisons de repos ont toutes un but lucratif: chaque résident·e doit rapporter quotidiennement des bénéfices aux actionnaires. L’accueil et le soin des personnes âgées est donc considéré comme un investissement financier.

Et comment garder des rendements financiers si attractifs? La loi du marché bien sûr: baisser les coûts (donc la qualité) et augmenter la charge de travail des soignant·e·s déjà sous pression. Cela se traduit entre autres par de la nourriture de mauvaise qualité, des soignant·e·s qui n’ont même plus le temps de discuter avec les résidents car ils et elles sont cantonné·e·s à une pratique « industrielle » de leur métiers.

S’ajoute à cela les prix souvent exorbitants de ces maisons de repos: la moitié d’entre-elles coûtent plus de 2000€ par mois à Bruxelles (la grande majorité des maisons de repos publiques coûtent moins de 1700€) (1).

Plutôt que donner un “coup de main” à ces multinationales, le gouvernement ne devrait-il pas plutôt forcer celles-ci à engager du personnel en nombre suffisant pour soigner dignement leurs résidents?

A plus long terme: est-ce que le gouvernement continuera à accepter que des personnes âgées puissent être utilisées comme investissements financiers par des multinationales?

Renversons la table et changeons notre échelle de valeur. Il est temps de créer un rapport de force contre l’intérêt de l’argent et faire primer le bien commun, les soins, l’humain !

Rendez-vous à la Grande Manifestation de la Santé-Grote Betoging voor Gezondheid dés que les mesures sanitaires le permettront ! Faisons masse contre le gouvernement, défendons un monde plus égalitaire.

(1) https://www.rtbf.be/…/detail_coronavirus-les-maisons-de-rep…
(2) Situation de l’offre d’hébergement pour personnes âgées en maisons de repos bruxelloises. Bruxelles : Infor-Homes Bruxelles asbl ; 2018.

FACE A LA DEUXIÈME VAGUE L’ÉTAT VEUT NOUS RÉQUISITIONNER

Après avoir prévu de déconfiner à cadence forcée les commerces et l’industrie, sans respect des délais permettant de mesurer les effets, voici que le gouvernement prépare l’arrivée de la deuxième vague avec la réquisition du personnel de la santé !

En effet, la politique d’anticipation de ce gouvernement consiste non pas à dépister massivement la population ou à mettre à la disposition de cette dernière les équipements de protection individuelle ni même à ralentir l’appétit des actionnaires mais à préparer les services de soins de santé à la survenue très probable d’une deuxième vague.

Ainsi, pour s’assurer de cette préparation le gouvernement utilise ses pouvoirs spéciaux, c’est à dire, sans débat parlementaire, sans discussion avec le terrain, sans concertation syndicale, bref sans démocratie, pour imposer un arrêté royal permettant la réquisition du personnel des services de soins de santé. Nous nous en sommes procuré une copie (lien en fin d’article).

Sans aucune reconnaissance des efforts consentis par les soignant·e·s jusqu’à présent (si ce n’est de les faire applaudir par la population), le gouvernement prévoit dans cet arrêté royal en cours de finition de réquisitionner le personnel de santé si cela s’avère nécessaire. Alors que les soignant·e·s sont épuisé·e·s et à bout, alors que la pénurie de soignant·e·s est le fruit amer des politiques d’austérité dont le gouvernement est responsable, les personnels des services de santé pourraient être rappelés sur leur temps de repos pour pallier les pénuries de main d’œuvre dans d’autres institutions de soins.

Le gouvernement a été, depuis de nombreuses années, sourd et aveugle à nos revendications concernant les moyens qui nous sont octroyés. Voilà qu’aujourd’hui l’Etat, décide d’y répondre sans y remédier, de manière autoritaire, en instaurant le travail forcé !

En effet, cet arrêté royal prévoit « la possibilité de pouvoir réquisitionner des professionnels de soins de santé ». Cette réquisition peut être activée par les gouverneurs des provinces, l’Etat et/ou les directions des institutions de soins.

Tous les professionnels de la santé sont concernés : « Sont ici visés les professionnels de santé dans leur ensemble, peu importe leur statut de travail (employé, indépendant, …) et leur lieu de travail habituel. »

Cette réquisition pourra être mise en place à partir du moment où les institutions de soins ne parviendront plus à recruter sur base volontaire. Le message est assez clair : si vous n’êtes pas volontaire vous serez forcé·e·s ! « Lorsque le manque visé au 1° ne peut plus être comblé en augmentant la capacité nécessaire sur base volontaire »

Cette réquisition ne nécessiterait par ailleurs aucune concertation avec le terrain ou les organisations syndicales : seuls les directions et l’Etat décideront : « Le nombre de professionnels de soins de santé à réquisitionner est fixé en concertation avec le responsable concerné, l’inspecteur d’hygiène et le gouverneur. »

L’arrêté royal ne prévoit aucune exception règlementaire à la réquisition, ce qui a pour conséquence de laisser un pouvoir discrétionnaire au gouverneur : « Si un professionnel de santé réquisitionné invoque un motif (un devoir professionnel plus urgent, des raisons médicales ou une autre raison grave) l’empêchant d’assumer cette réquisition, il devra en avertir le gouverneur l’ayant réquisitionné dans les plus brefs délais et il appartiendra au gouverneur concerné d’apprécier, au cas par cas, si le motif invoqué est légitime. »

Mais le gouvernement bardé de ses pouvoirs spéciaux ne s’arrête pas en si bon chemin, le refus de répondre à la réquisition peut conduire à des peines conséquentes : « est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-six euros à deux mille euros ou d’une de ces peines seulement, quiconque est réquisitionné en vertu des mesures imposées conformément au présent article, ne remplit pas ses obligations, sans pouvoir le justifier par un empêchement consécutif à l’exécution d’un devoir professionnel plus urgent ou à une autre raison grave. »

En conclusion, ce projet d’arrêté royal est une expression supplémentaire de la politique martiale menée par le gouvernement sans avoir l’air d’y toucher ; il représente une insulte à nos efforts, à nos sacrifices (y compris en vies humaines) et à notre dévouement pour les personnes touchées par la pandémie.

Provoquer une deuxième vague par un déconfinement sans précautions et ensuite surexploiter le personnel de la santé via le travail forcé est tout simplement abominable !

Voilà une preuve de plus, s’il en fallait, que le gouvernement n’a que faire de notre avis, de nos souffrances ni même de nos vies, et que seule la reprise de l’économie et la gestion de ces conséquences importe à ses yeux.

Ce projet d’arrêté royal pourrait par ailleurs permettre le sabotage de toute action syndicale des soignant·e·s en empêchant par exemple toute grève.

Le gouvernement Wilmès a été loué dans la presse pour le contraste entre sa communication et la rhétorique guerrière de Macron. Si le gouvernement des pouvoirs spéciaux n’a pas le langage de la guerre il en a néanmoins les usages. Ce projet d’arrêté est inadmissible !

Lien vers le projet d’arrêté royal :
https://drive.google.com/file/d/1m_SMMzCqyUzVQLMugX6VTVasg4PloX8O/view

Témoignage de terrain : « Après 2 journées de volontariat, l’idée d’y retourner m’angoisse »

Jeune sage-femme (bruxelloise), j’ai décidé de m’inscrire sur la liste des volontaires lancée au début de la crise, son but étant de créer une réserve médicale pour aider les services en difficulté. Quelques semaines plus tard, un home bruxellois m’a téléphoné me demandant mon aide.

Une fois arrivée, j’ai vite compris que le personnel souffrait d’un grand manque de matériel de protection contre le covid-19. Le home ne disposait de pratiquement aucun masque FFP2 (seul masque permettant une protection efficace). Nous recevions uniquement un masque chirurgical pour notre service de 8 heures. En guise de blouses de protections, nous ne disposons que des « blouses pyjama » en coton des résidents (une sorte de cape laissant les bras découverts).

Chaque résident est résigné à ne plus quitter sa chambre, son seul compagnon est la télévision qui diffuse les infos en boucle ; « ces dernières 24h nous comptons plus de 192 nouveaux décès suite au coronavirus, dont plus de la moitié dans les maisons de repos ».

Si nous, personnel soignant, ne pouvons pas nous protéger correctement, comment pouvons-nous être autre chose qu’un vecteur de ce virus ? Les conséquences sont simples : d’une part le nombre de résidents malades explose au sein de la maison de repos, d’autre part l’équipe de soignants s’effondre.

On compte plus de 70% du personnel en congé maladie ; pour cause de coronavirus, mais également par peur de mourir eux aussi, comme leur collègue décédée quelques jours plus tôt à l’âge de 50 ans.

Par manque de temps, les soignants passent uniquement pour la distribution des repas et les soins. Les résidents se retrouvent le reste de la journée face à la solitude, le vide et la mort qui rôde.

Les rares fois où j’ai pu prendre du temps au chevet d’une vieille personne, je me suis retrouvée face à des discours alarmants de grand désespoir, ou pire encore : à des silences. Nombreux sont les résidents qui demandent « quand est-ce que je vais mourir ? », « est-ce que je vais mourir ? », « je n’aurais jamais du naître » ou « est-ce que je mérite de vivre ça ? ».

Certains résidents deviennent absents, ils s’enferment dans une autre réalité afin de supporter celle dans laquelle ils se trouvent.

Comment se raccrocher à quelque chose de vivant quand on est enfermé seul dans sa chambre, pour certains avec des voisins hospitalisés ou décédés, et pour d’autres avec des symptômes du Covid-19 en attendant la suite des évènements. Un résident nécessitant de l’oxygène n’a pas su en recevoir, d’autres personnes en avaient plus besoin que lui.

J’étais pourtant motivée à l’idée d’aller aider cette institution, j’étais fière d’y aller et contente d’y apprendre. Après 2 journées de volontariat, l’idée d’y retourner m’angoisse.

Mais je ne peux pas taire ce que j’ai vu. Même si les médias ont souvent tendance à vouloir camoufler cette horreur et cette inhumanité, je veux la dénoncer.

Lorsque je raconte à mes proches ce dont j’ai été témoin, je suis surprise du choc que ça engendre. Personne n’imagine que quelque chose de si inhumain puisse réellement se passer chez nous aujourd’hui. 

Je me retrouve entre la culpabilité de ne pas avoir le courage de remettre les pieds là-bas, et le traumatisme de ce que j’ai vu et vécu au sein de cette institution.

Les maisons de retraite, tant les résidents que le personnel soignant, ont été abandonnées.

Les conséquences des politiques de santé sont simples : les personnes âgées en maison de repos meurent seules et les soignants continuent de se battre en accumulant les traumatismes au fur et à mesure des jours qui passent.

Laisser des êtres humains mourir avec si peu d’humanité et faire tomber toute une équipe de soignants pour cause de mauvaise gestion du matériel est tout simplement révoltant.

J’accuse les politiques belges d’avoir rendu possible, par leur mauvaise gestion de la santé ces dernières années, la situation de crise telle qu’elle est aujourd’hui. Je leur reproche aussi de ne pas reconnaître leur faute. Quelle honte.

Témoignage de terrain : « Parfois je pleure en rentrant chez moi »

« Je suis infirmier en soins intensifs et ça n’a jamais été aussi dur de faire mon boulot.

Je ne me suis jamais senti aussi vidé émotionnellement après mes journées. L’ambiance est lourde et pesante. Pas de bonnes nouvelles pour nos patient·e·s. Certes, certain·e·s sont extubé·e·s et progressent lentement. Mais ceux et celles sous ECMO (circulation extra corporelle) stagnent. On est au maximum de la thérapeutique que nous pouvons leur apporter et il ne se passe rien…

Dans cette ambiance morose s’ajoute le fait de travailler en isolement, de longues heures, seul avec son patient dans une chambre sans pouvoir en sortir. On essaye de regrouper les soins pour éviter de « gaspiller » nos EPI (équipements de protection). Ça a du sens mais c’est long 4 heures et parfois 6 à 8 heures sans sortir de la chambre.

Certes il y a une entraide et une vraie solidarité qu’il faut souligner. Une entraide entre soignant·e·s, on voit des collègues d’autres unités venir prêter mains fortes et ça fait du bien.

Une solidarité avec les différents corps de métier : médecins, kinés, logo, technicien radios, aide administrative, aide logistique. Mais tout le monde semble à bout. Même nos médecins semblent découragé·e·s par le peu d’améliorations pour certain·e·s patient·e·s. On en devient fataliste. Et pourtant dans ces lits se trouvent des patient·e·s, avec une famille derrière, certains sont des collègues, et on voudrait y croire.

La question des familles d’ailleurs est très problématique. En effet, les visites aux soins intensifs sont interdites. Le contact avec la famille est restreint à un coup de téléphone passé par les médecins tous les jours à la même heure. Certaines familles appellent et nous les réconfortons comme nous pouvons. En essayant de ne pas laisser transparaître notre inquiétude, en étant factuel et en essayant de les accompagner dans leur deuil à distance. Cette situation est difficilement soutenable pour les malades comme pour les soignant·e·s. Notre lien avec les patient·e·s inconscient·e·s, en coma artificiel, se fait, en temps normal, via la famille. Aujourd’hui, ce lien n’est pas possible. Nous en venons à soigner des corps inertes sans connaître l’histoire ni la personnalité de ces corps, sans pouvoir échanger correctement avec les familles. Cette absence de référence familiale entame le lien humain et pour tout dire affecte l’humanité.

Les visites ne sont autorisées qu’en cas de fin de vie. Des semaines sans voir son proche et voilà qu’on vous appelle pour vous annoncer la fin imminente ou la fin tout court. Les familles se retrouvent face à des corps inanimés, leurs proches qu’elles n’ont plus vu depuis des semaines parfois. Comment est-il possible pour ces familles de faire leur deuil ?

Alors, parfois, nous bravons l’interdiction pour faire venir, juste 5 minutes, un membre de la famille du malade. Ce moment est souvent très fort et nécessaire à un regain de courage et d’humanité. Pourtant, nous devons faire face à notre hiérarchie qui nous impose de respecter le protocole, il n’est pas rare que nous soyons critiqué·e·s par cette dernière…

J’ai toujours attaché un point important au relationnel avec les patient·e·s et avec leurs familles, davantage quand les patient·e·s étaient en phase critique (sédaté·e·s et inconscient·e·s). Et aujourd’hui je suis mis à mal dans mon lien relationnel qui fait la beauté de mon métier et qui me nourrit dans une profession difficile.

Après ces journées de travail, on rentre. Et la morosité de l’hôpital nous suit dehors. Personne dans les rues ou presque, interdiction de liens sociaux, les télévisions tournent en boucle sur le coronavirus.

En temps normal j’irais boire un verre entre collègues, voir des ami·e·s ou ma famille, me changer les idées. Aujourd’hui ce n’est pas possible et nous restons seul avec nos émotions… »

D.A., infirmier aux soins intensifs

Un 1er mai pas comme les autres

Le Premier mai est la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs et des travailleuses. Depuis un siècle et demi, cette journée est une journée de mobilisations et de combats qui a permis des avancées conséquentes à travers le monde : la journée des 8 heures, l’interdiction du travail des enfants, les congés payés, l’amélioration des conditions de travail, … une lutte continue pour une société plus juste, plus démocratique et plus égalitaire.

Dans ce contexte particulier de pandémie, La santé en lutte tient à réaffirmer sa solidarité avec tou·te·s les collègues qui, aujourd’hui, travaillent, souffrent et galèrent !

Solidarité avec tous le personnel des institutions de soins qui, depuis deux mois maintenant, lutte pour sauver le maximum de vies, et ce malgré des conditions de travail pénibles et, bien trop souvent, sans matériel de protection suffisant. Cette situation qui prend sa source dans une gestion marchande de la santé est le résultat d’année de pression libérale sur notre secteur. Nous devons pouvoir nous rassembler afin d’y faire face avec succès. Pour un système de santé de qualité et accessible à tou·te·s sans discrimination sociale et/ou culturelle. Pour un système de santé qui pose l’humain en priorité. Pour des salaires dignes, des effectifs en suffisance et une gestion démocratique des institutions de soins !

Cette pandémie aura également permis de remettre à l’avant-plan des métiers et fonctions injustement dévalorisés. A tou·te·s nos collègues des supermarchés, de la livraison, de la propreté publique, du nettoyage, … nous vous remercions pour votre travail essentiel à notre société.

L’histoire nous montre que l’ensemble des avancées sociales n’ont pu être obtenues que par le rapport de force créé grâce à la mobilisation. Il sera grand temps, dès que la situation sanitaire est sous contrôle, de descendre en nombre dans la rue pour exiger un refinancement massif des soins de santé. Ce combat sera mené par de nombreux collègues aujourd’hui en colère, et à juste titre. Mais cette lutte ne pourra être victorieuse que si la population dans son ensemble se mobilise à nos côtés.

C’est pourquoi nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous à notre Grande Manifestation de la Santé. D’ici là, discutons, mobilisons et soyons prêt·e·s à être présent·e·s en masse pour un mouvement populaire large et déterminé !

A l’occasion de ce 1er mai 2020 confiné, nous déclarons notre solidarité avec les soignant·e·s du monde entier et avec l’ensemble du monde du travail !

Aujourd’hui en première ligne, demain dans la rue !